Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο!!!

0Shares
Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

28/05/2020

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4620 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ:

1.∆ήµαρχο κ.Βοσκόπουλο Χρήστο

2. κ.κ. Αντιδηµάρχους

3. Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

4. ∆/ντες ∆ήµου

5.Αρµόδιους Προϊσταµένους υπηρεσιών οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν εγγράφως εισηγήσεις

6.∆.Σ. Συλλόγου Εργαζοµένων Καισαριανής

7. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ∆ήµου µας

8. Πληροφορική ∆ήµου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης ∆ηµοτικού Συµβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη (λόγω έναρξης των σχολικών βαθµίδων) συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος (κεκλεισµένων των θυρών λόγω covid-19) την 29η του µηνός ΜΑΪΟΥ 2020,ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ:

1.Ενηµέρωση και συζήτηση σχετικά µε τα µέτρα και τις ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοιού και επαναλειτουργίας Των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και των παιδικών – βρεφονηπιακών σταθµών.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ