Νίκος Αναστασόπουλος – Στοίχημα για τη Δημαρχία – Δάφνη Υμηττός 2023 – το μέλλον σήμερα!

Print Friendly, PDF & Email

Συµπολίτες µου,

 

Ξεκινήσαµε έναν µακρύ αγώνα µε στόχο να είµαστε δίπλα στις ανησυχίες σας, στα προβλήµατα και στις καθηµερινές µάχες που δίνετε µε τις αντιξοότητες που έχουν διογκωθεί όλα αυτά τα χρόνια.

 

Το πρόγραµµα µας προέρχεται από την ίδια την επαφή µε εσάς, από τη γνώση των προβληµάτων σας και την προοπτική επίλυσής τους. Έχουµε όραµα, σχέδιο και επιχειρήµατα, µε υλοποιήσιµες ιδέες και καινοτόµες προτάσεις.  Ο σχεδιασµός για το δήµο µας στρέφεται ενάντια στην αδράνεια, την αναβλητικότητα, και την µετριότητα  που πλήττει τις ζωές όλων τα τελευταία χρόνια.

 

Βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ένα περιβάλλον που διαρκώς µεταβάλλεται και παρακολουθούµε αυτές τις αλλαγές µε τρόπο ενεργητικό και αποτελεσµατικό για την τοπική µας κοινωνία. Ο συνδυασµός µας εργάζεται συντονισµένα πάνω σε συγκεκριµένους στόχους µε θεµατικούς άξονες που θα αφορούν σε:

 

 • Καθηµερινότητα του δηµότη και τις κοινωνικές υποδοµές
 • Κοινωνική πολιτική και τον εθελοντισµό
 • Επιχειρηµατικότητα και την τοπική οικονοµία
 • Καθαριότητα
 • Έξυπνη πόλη
 • Πολιτισµό και Αθλητισµό
 • Ασφάλεια και σεβασµό στο δηµότη
 • Περιβάλλον και Πράσινο
 • Έναν ∆ήµο φιλικό στα ζώα

 

Επιδιώκουµε την µετάβαση µαζί µε εσάς σε ένα δήµο που θα αξιοποιήσει τη γνώση και την εµπειρία όλων µας, θα στηρίζει τους δηµότες, θα αξιοποιεί τους διαθέσιµους πόρους και τις ικανότητες των ανθρώπων της περιοχής µας. Μόνο έτσι µπορούµε όλοι µαζί να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις της υγιούς οικονοµικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής αναβάθµισης για το δήµο µας.

 

Νίκος Αναστασόπουλος

Υποψήφιος Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού

Καθηµερινότητα ∆ηµότη & Κοινωνικές Υποδοµές

 

 • Συντηρούµε και αναβαθµίζουµε τις υποδοµές όλων των σχολικών κτιρίων στο ∆ήµο.
 • Εξετάζουµε την προοπτική ενεργειακής αναβάθµισης σχολικών συγκρο-τηµάτων και δηµοτικών κτιρίων.
 • Επανακαθορίζουµε τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών και µετατρέπουµε τις δοµές προσχολικής αγωγής σε κυψέλες πολλαπλών δραστηριοτήτων και δηµιουργικής απασχόλησης.
 • Αναβαθµίζουµε τις παιδικές χαρές, δροµολογώντας έργα διορθωτικών παρεµβάσεων και πιστοποίησης.
 • Προχωρούµε σε ανάπλαση των πλατειών ∆άφνης, καθορίζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τον οικονοµικό προϋπολογισµό των έργων.
 • ∆ροµολογούµε την ανέγερση Παιδικού Σταθµού, στο Ο.Τ. 178 Ιονίων Νήσων – Γ. Ρίτσου – Εθνικής Αντιστάσεως και Καραολή ∆ηµητρίου συνολικής επιφάνειας 1920 τ.µ.
 • Προχωρούµε, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ασών, στην αξιοποίηση του Πάρκου Άρη Αλεξάνδρου και στην ανάπλαση µε δενδροφύτευση και χάραξη µονοπατιών πεζοπορίας, τοποθέτηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων, καθισµάτων και χώρων υπαίθριου φαγητού και αναψυκτηρίου.
 • Επιδιώκουµε την προσβασιµότητα του κοινού στο Σπήλαιο Νίκου Μαργιόλη που βρίσκεται στα Νταµάρια Υµηττού, τον καθαρισµό και τη συντήρηση των χώρων του, τη διαφύλαξη της γεωλογικής του συνέχειας στο χρόνο και την αξιοποίηση του, ώστε να είναι επισκέψιµο από τους πολίτες.

 

 

Κοινωνική Πολιτική & Εθελοντισµός

 

 • ∆ιαµορφώνουµε πόλη προσβάσιµη για όλους, µε ασφαλή, λειτουργικά και χωρίς εµπόδια πεζοδρόµια ώστε να απελευθερωθούν οι ράµπες για τα ΑΜΕΑ.
 • Αναπτύσσουµε δίκτυο επίσκεψης εθελοντών Ιατρών σε παιδικούς σταθµούς και σχολεία για πρόληψη και ενηµέρωση των µαθητών.
 • Καθιερώνουµε το Χωριό των Παραγωγών µία φορά το µήνα, µε σκοπό την προώθηση προϊόντων χωρίς µεσάζοντες.
 • Ενηµερώνουµε και ευαισθητοποιούµε τους νέους για θέµατα όπως ναρκωτικά, εθισµός στο διαδίκτυο, αντισύλληψη, εθελοντισµός, αγάπη για το περιβάλλον και τα ζώα.
 • Στηρίζουµε τους συµπολίτες µας που βρίσκονται σε ανάγκη, µε την  ενίσχυση του θεσµού του κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρµακείου και τη στήριξη της δράσης Βοήθεια στο Σπίτι.
 • Προβάλλουµε και στηρίζουµε τον εθελοντισµό, µε οργάνωση δράσεων σε τοµείς όπως το περιβάλλον, υγεία, αιµοδοσία, στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και ΑΜΕΑ.
 • Ενισχύουµε την πρωτοβουλία των σχολείων του δήµου µας, την προσπάθεια προώθησης του εθελοντισµού ώστε οι µαθητές να έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν δια ζώσης την ιδιαίτερη αξία της εθελοντικής προσφοράς.

 

 

Επιχειρηµατικότητα & Τοπική Οικονοµία

 

 • ∆ιαµορφώνουµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εµπιστοσύνης και ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας και Αγοράς της πόλης.
 • Καθιερώνουµε την «Κάρτα ∆ηµότη» διαµορφώνοντας µια πολιτική ωφέλειας του πολίτη και ενίσχυσης της οικονοµικής ρευστότητας των επιχειρήσεων της πόλης.
 • ∆ροµολογούµε τη δηµιουργία Γραφείου Επιχειρηµατικότητας µε στόχο την ενηµέρωση και υποστήριξη των επιχειρηµατιών, δίνοντας έµφαση στη νεοφυή επιχειρηµατικότητα και προώθηση της καινοτοµίας.
 • Αξιοποιούµε τα εργαλεία και τις χρηµατοδοτικές πηγές για το σχεδιασµό δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στην πόλη.
 • Αναπτύσσουµε ολοκληρωµένο πλαίσιο συνεργασίας µε τους επιχειρηµατίες του ∆ήµου.

 

 

Καθαριότητα

 • Βελτιώνουµε  τις  υπηρεσίες  καθαριότητας  του  ∆ήµου  µε  εφαρµόσιµο σχέδιο χωροθέτησης κάδων και αναδιαµόρφωσης των δροµολογίων των οχηµάτων αποκοµιδής.
 • Προχωρούµε σε ένα διευρυµένο πρόγραµµα καθαρισµού των δρόµων και των πεζοδροµίων.
 • ∆ιασφαλίζουµε την τακτική περισυλλογή και απολύµανση κάδων.
 • Προχωρούµε σε ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών σε προγράµµατα ανακύκλωσης.
 • Εξορθολογίζουµε το στόλο των απορριµµατοφόρων και το συνολικό εξοπλισµό των υπηρεσιών καθαριότητας.
 • Προχωρούµε στην αναβάθµιση του υπάρχοντος συστήµατος µε νέες γωνιές ανακύκλωσης έχοντας την πλήρη ευθύνη διαχείρισης των απορριµµάτων.
 • Καθορίζουµε εκ νέου το σύστηµα ανακύκλωσης σε αποδοτικότερη βάση για το ∆ήµο και ανταποδοτικότερη για τους δηµότες.
 • Εξασφαλίζουµε σύγχρονη διαχείριση απορριµµάτων µε στόχο την  προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.

 

 

Έξυπνη Πόλη

 • Ενισχύουµε και επεκτείνουµε τη δωρεάν παροχή δικτύου wifi και διαµορφώνουµε σηµεία φόρτισης συσκευών.
 • ∆ιασυνδέουµε τον πολίτη µε το ∆ήµο µέσα από το σχεδιασµό και λειτουργία εξειδικευµένων τεχνολογικών εφαρµογών.
 • Ενσωµατώνουµε αισθητήρες στους κάδους ανακύκλωσης.
 • ∆ιαµορφώνουµε ένα πλαίσιο διοίκησης µε διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα.
 • Εγκαθιστούµε ειδικά µηχανήµατα τύπου ΑΤΜ τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν και να εκτυπώνουν δηµοτική ενηµερότητα, πιστοποιητικά δηµοτολογίου και άλλα σχετικά έγγραφα, άµεσα, µε εύκολο και απλό τρόπο.
 • Αναβαθµίζουµε το ∆ίκτυο φωτισµού µε αντικατάσταση των παλαιότερων φωτιστικών σωµάτων µε νέα τύπου LED και άµεση µέτρηση της εξοικονόµησης.

 

Πολιτισµός & Αθλητισµός 

 • Προχωρούµε σε επαρκή συντήρηση ανοικτών και κλειστών αθλητικών χώρων και δηµιουργία υπαίθριων χώρων άθλησης ανοικτής πρόσβασης σε άλλα σηµεία της πόλης.
 • Συντηρούµε και ενισχύουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις στα σχολεία του ∆ήµου.
 • Αναβαθµίζουµε τις κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου για τους ηλικιωµένους και τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
 • ∆ροµολογούµε επισκευές προβληµατικών σηµείων (στέγες, φωτισµός, θέρµανση, αποδυτήρια, λουτρά κλπ) στα δύο αθλητικά κτίρια του Μιχάλη Μουρούτσου στη ∆άφνη και του κλειστού γηπέδου στον Υµηττό.
 • Αποκαθιστούµε το φωτισµό, και προχωρούµε στην εξοµάλυνση και ασφαλτόστρωση  της εισόδου προς τα γήπεδα στο ∆ηµοτικό Στάδιο Υµηττού (Νταµάρια).
 • Κατασκευάζουµε δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5×5 και γήπεδο τένις στο ∆ηµοτικό Στάδιο Υµηττού (Νταµάρια).
 • Προχωρούµε στο συντονισµό ΠΥΡΚΑΛ και συναρµόδιων Υπουργείων για την παραχώρηση τµήµατος των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης που βρίσκονται σε αχρησία, ώστε να µετατραπούν υπό την αιγίδα του ∆ήµου µας σε πολυχώρο εκδηλώσεων (Τεχνόπολις) που θα προωθήσουν δράσεις πολιτισµού και αναψυχής, εκθέσεις, µουσικά και θεατρικά δρώµενα και περιβαλλοντικές βιωµατικές δραστηριότητες.
 • Προωθούµε τη συµµετοχή µας στο ∆ιαδηµοτικό φεστιβάλ ∆ήµων Αττικής, µε στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας του ∆ήµου µας και ταυτόχρονα την προσέλκυση θεατρικών παραγωγών.

 

Ασφάλεια & Σεβασµός στο ∆ηµότη

 • ∆ιαµορφώνουµε µια ασφαλή πόλη µε αποκατάσταση και συντήρηση φωτισµού.
 • Επανιδρύουµε και ενισχύουµε το ρόλο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε συντονισµό µε την Ελληνική Αστυνοµία.
 • Ακολουθούµε τα ευρωπαϊκά πρότυπα της αστικής ασφάλειας µε συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση των δηµοτών.
 • Αφαιρούµε τις ακατάλληλες πινακίδες σήµανσης των οδών και τις επανατοποθετούµε µετά από συντήρησή τους µε ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά των οδών (ονοµασία, αρίθµηση).
 • Προχωρούµε σε µελέτη κυκλοφορίας στην πόλη και επανακαθορίζουµε    τις µονοδροµήσεις και τους χώρους στάθµευσης.

 

Περιβάλλον & Πράσινο 

 • Συντηρούµε και αναβαθµίζουµε τους χώρους πράσινου στο ∆ήµο.
 • Παρεµβαίνουµε σε γειτονιές που παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης.
 • Προχωρούµε σε δενδροφύτευση ήδη διαµορφωµένων χώρων και συγκρότηση υποδοµών υδροδότησης.
 • Αντικαθιστούµε την υδροφόρα µε στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών υδροδότησης. Προχωρούµε σε εµβολιασµό («µπόλιασµα») στους κοινόχρηστους χώρους και µετατροπή των νεραντζιών σε λεµονιές.
 • Καθιερώνουµε ετήσια Ανθοκοµική Έκθεση στο ∆ήµο µας, µε σκοπό την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, της ευαισθησίας για το περιβάλλον και την καλλιέργεια της αισθητικής.

 

ήµος Φιλικός στα Ζώα

 • Προχωρούµε σε σύµβαση µε κτηνιάτρους για στείρωση και ιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων.
 • Χωροθετούµε σηµεία στον ∆ήµο, σίτισης και παροχής καθαρού νερού για αδέσποτα ζώα.
 • Τοποθετούµε ειδικά µηχανήµατα ανταποδοτικής ανακύκλωσης επιστροφής αξίας σε τροφή και νερό για αδέσποτα ζώα.
 • Θέτουµε σε λειτουργία µηχανήµατα δωρεάν παροχής συσκευασιών αποκοµιδής περιττωµάτων ζώων.
 • Τοποθετούµε   πινακίδες  σε  εµφανή  σηµεία, που  να  παρουσιάζουν  τις  ποινι-κές ευθύνες για την κακοποίηση των ζώων, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των δηµοτών και την πρόληψη της παράβασης της σχετικής νοµοθεσίας.